Vi laver derfor indsatser både for den enkelte og for fællesskabet. På Holme Skole er vi optagede af børns dannelse – af tanken om det hele menneske. Det betyder blandt andet, at dit barn kommer til at beskæftige sig med mange forskellige temaer - øver sig i at tage stilling til sin omverden – og danne sin egen holdning.

Vi er af den overbevisning, at hvis dit barn skal være motiveret til at lære, skal det helst kunne se en mening med de ting, det laver. Derfor gør vi meget ud af at skabe mening hos børnene, så de i højere grad selv får lyst til at tage ansvar for egen skolegang.

Undervisningen tager afsæt i den konkrete elevgruppe

Hos os er der ingen ‘one-size-fits-all'-tankegang. Vi ser på den konkrete elevgruppe og vælger den tilgang, den struktur og de indsatser, som passer til netop dem. Dog gælder det for alle grupper – lige fra 0. til 9. klasse - at dét at opbygge gode relationer både eleverne imellem og mellem børn og voksne er essentielt for et godt læringsmiljø. Én af metoderne til at sikre høj faglighed for alle børn er, at vi holddeler i perioder, så der er passende udfordringer til alle.

Stærkt fagligt samarbejde

Der er et stærkt fagligt fællesskab og samarbejde imellem lærerne. Det betyder blandt andet, at de planlægger undervisningsforløb i fællesskab. Det giver endnu højere kvalitet i de faglige forløb, når flere hjerner tænker sammen og hjælper hinanden. Samtidig er det med til at sikre den høje faglighed ved evt. fravær af klassens lærer - for ‘naboen’ ved hvad der skal foregå.

Vi arbejder systematisk med at sikre dit barns faglige udvikling

Hvert år holder lærerteamet, ledelsen og de faglige vejleder to læringskonferencer på alle klassetrin. På konferencerne drøfter de elevernes progression i fagene. Det sker ud fra data som tests, observationer fra hverdagen og elevsamtaler. På konferencerne planlægger de fagprofessionelle, som arbejder med dit barn og dets klasse hver dag, hvilke indsatser, der skal til for at sikre den fortsatte faglige udvikling på hver årgang, i hver klasse og i sidste ende hos dit barn.
Én af de ting, der planlægges på konferencen, er, hvad to-voksen timer i klasserne skal bruges til. Her er der fokus på, at også de dygtigste elever får de udfordringer, de har brug for.


Skolens særlige indsatser

 • Nysgerrighed er en grundlæggende værdi hos os. Den kommer til udtryk som en innovativ tilgang til både at skabe viden og at tilegne sig den og som grundlag for kreative arbejdsprocesser.
  Derfor deltager skolen hvert år i to store skolekonkurrencer, som netop fremmer innovationstænkning og kreativitet:
  • Edison (6.-7. klasse) og
  • First LEGO League (5. klasse).

 • Vi giver dit barn mulighed for et internationalt udsyn og indblik fra 4. til 6. årgang gennem samarbejde og udveksling med en skole i Barcelona. (Valgfrit)

 • Endelig gør mange klasser -særligt i matematik - brug af skakspillet som styrketræning for dit barns hjerne. Hvert år er 0.-6. årgang med til den landsdækkende Skolernes Skakdag. Vinderne i vores lokale turnering for 3.-6. kl.) sendes vindere til landsfinalen i Skoleskak.

 

Tidlig indsats i læsning

På hele skolen er der hver dag læsning for alle børn fra kl. 8.00-8.15 for at sikre den daglige træning. For læsning er et vigtigt redskab. Derfor gør vi på Holme Skole en solid indsats for at sikre, at dit barn får den rette hjælp til at komme i gang med at læse. Det indebærer, at vores læsevejleder følger børnene tæt og kan derfor på et tidligt tidspunkt finde og hjælpe de børn, der viser tegn på eventuelle vanskeligheder.


Vores læseindsats i grove træk:

 • I oktober i 0. klasse får dit barns klasse lavet en sprogscreening, som er obligatorisk i Aarhus Kommune.
  • Hvis den viser tegn på, at en elev har udfordringer med at stave og læse, laver læsevejlederen en ekstra individuel screening og om nødvendigt tilbydes dit barn en ekstra indsats.
 • I slutningen af 0. klasse laver læsevejlederen en ordblinde-risiko-test på børn med tegn på fonologiske (kobling af bogstaver og deres lyd) vanskeligheder.
  • Viser testen, at dit barn er i risiko for ordblindhed, tilbydes læseundervisning på mindre hold i 1. klasse.
 • I efteråret i 2. klasse tager dit barns klasse en træningsprøve til national læsetest. Så ved de, hvad det er, når de tager den obligatoriske nationale læsetest i foråret i 2. klasse.
 • I foråret i 2. klasse laver dansklæreren en test udviklet af Dansk Videncenter for Ordblindhed, som bruges til tidlig opsporing af ordblindhed.
  • Viser dit barn her tegn på fonologiske vanskeligheder, følger læsevejleder op med anden del af testen.  
  • Ved tegn på udfordringer tilbydes dit barn yderligere træning, og barnet følges tæt for at vurdere, om der er tale om ordblindhed.
  • Her vurderes det også, om dit barn skal introduceres til LST (Læse- og Skrivekompenserende Teknologi som fx AppWriter) for at kunne lyttelæse og skrive alderssvarende tekster.
 • Hvis der fortsat er tegn på fonologiske vanskeligheder/ordblindhed i 3. klasse, tilbydes enten VAKS-kursus (Vælg AfKodningsStrategi) eller tapping-kursus (teknik, hvor fingrene bruges til at huske bogstaverne og deres rækkefølge i ord), læseundervisning og fortsat introduktion til LST.
 • I slutningen af 3. klasse tager eleven den nationale ordblindetest og herefter vurderer læsevejleder og dansklærer i samarbejde med forældrene, hvilke indsatser, der fremadrettet er brug for.
  • Viser testen, at barnet er i ordblindevanskeligheder, udarbejdes der i fællesskab en ordblinde-handleplan med dansklæreren som tovholder. Planen genbesøges årligt.
 • I løbet af 4. klasse deltager alle børn i den obligatoriske nationale test i dansk/læsning.