På Holme Skole har vi specialklasser med børn fra hele Aarhus, som har behov for et specialtilbud. Dem kan du læse mere om her

Hvis dit barn har særlige behov – det være sig fagligt eller socialt – tager vi os naturligvis af det i samarbejde med dig som forælder.

Tidlig indsats i læsning

Læsning er et vigtigt redskab. Derfor gør vi på Holme Skole en solid indsats for at sikre, at dit barn får den rette hjælp til at komme i gang med at læse. Det indebærer, at vores læsevejledere følger børnene tæt og kan derfor på et tidligt tidspunkt identificere og hjælpe de børn, der viser tegn på eventuelle skriftsprogsvanskeligheder.

  • I 0. klasse laver dansklæreren en sprogscreening på alle elever. Hvis den viser tegn på, at en elev har sproglige eller fonologiske udfordringer (kobling af bogstaver og deres lyd), laver læsevejlederen en ekstra individuel screening for at vurdere, om der er brug for en ekstra indsats med hensyn til sprog eller fonologi.

  • I slutningen af 0. klasse laver læsevejlederen en ordblinde-risiko-test på elever med tegn på fonologiske vanskeligheder. Viser testen, at barnet er i risiko for ordblindhed, tilbydes barnet læseundervisning på mindre hold i 1. klasse.

  • I foråret i 2. klasse laver dansklæreren første del af DVO-testen, hvor alle børn screenes med en non-ordsstaveprøve. (Non-ord er nonsens-ord som fx gis, ube, kot.) Testen er udviklet af Dansk Videncenter for Ordblindhed og er et screeningsværktøj til tidlig opsporing af ordblindhed.

  • Viser barnet her tegn på fonologiske vanskeligheder, følger læsevejleder op med del to af DVO-testen, som er en individuel test af elevens fonologiske kompetencer. Ved tegn på udfordringer tilbydes yderligere fonologi- og læsetræning, og eleven følges tæt med henblik på at vurdere, om der er tale om ordblindhed. Her vurderes det også, om barnet skal introduceres til LST (Læse- og Skrivekompenserende Teknologi som fx. AppWriter) for at kunne lyttelæse og skrive alderssvarende tekster.

  • Hvis der fortsat er tegn på fonologiske vanskeligheder/ordblindhed i 3. klasse, tilbydes enten VAKS-kursus (Vælg AfKodningsStrategi) eller tapping-kursus (teknik, hvor fingrene bruges til at huske bogstaverne og deres rækkefølge i ord), læseundervisning og fortsat introduktion til LST.

  • I slutningen af 3. klasse tager eleven den nationale ordblindetest, og herefter vurderer læsevejleder og dansklærer i samarbejde med forældrene, hvilke indsatser, der fremadrettet er brug for. Viser testen, at barnet er i ordblindevanskeligheder, udarbejdes der i fællesskab en ordblinde-handleplan med dansklæreren som tovholder.

 

Hvis dit barn er ordblind

Hvis dit barn er i ordblindevanskeligheder udarbejdes der i samarbejde mellem jer forældre, barnet, læsevejleder, dansklærer og lærerteamet en ordblinde-handleplan, som løbende genbesøges og opdateres. Planen kommer omkring hvordan barnet fortsat kan træne sin egen læsning, og hvordan barnet kan tilegne sig gode  LST-strategier i flest mulige af fagene. Målet er at eleven opnår funktionelle læse- og skrivefærdigheder og på den måde inkluderes i det faglige arbejde på lige fod med de andre elever i klassen.

Derudover er der mulighed for at søge sparring hos KCL (Kompetencecenter for læsning). Læsevejleder og dansklærer vurderer, om der skal søges et gruppeforløb i samarbejde med KCL, eller om enkelte elever ønskes indstillet til et 7 ugers forløb på KCL. Det er læsekonsulenten fra KCL, der på baggrund af diverse tests vurderer, om eleven kan få en plads på et forløb.


Kvisten – et pusterum til børn med særlige behov

På Holme Skole er ‘Kvisten’ et tilbud om et ‘helle’. Det er et sted, hvor vores børn med særlige behvo kan gå hen og få en pause fra fællesskabet - eller det kan være her, de går hen for at særlig støtte og hjælp til det faglige.