Når dit barn starter i skole, er det motiveret, nysgerrigt og spørgelystent.  

Vores erfaring viser, at for at dit barn og dets kammerater lærer og trives de første år i skolen, har de brug for struktur, gentagelser og genkendelighed.  

Dit barn vil opleve, at det kender mange af de elementer, vi bygger fagligheden på, fra legen: 

 • At kunne fordybe sig 
 • At ville undersøge ting 
 • At arbejde kreativt 
 • At mestre færdigheder 
 • At skifte mellem aktiviteter 

Dit barn vil opleve at arbejde selvstændigt og sammen med klassekammerater. Barnet bliver efterhånden bevidst om, hvordan, hvor og med hvem de lærer bedst – og på hvilke områder de er stærke, og hvor de skal arbejde ekstra.  

Vi respekterer forskelligheden 

Børn er forskellige, og på Holme Skole respekterer vi forskelligheden. Gennem dialog med dit barn og klassen, sikrer vi, at dit barn både får en positiv forståelse af sig selv og en fornemmelse for de andre børns forskelligheder.  
Vi bestræber os på, at dit barn – og alle de andre elever - møder passende udfordringer. På den måde giver vi dit barn de bedste muligheder for at blive så dygtigt, det kan. Derfor undervisningsdifferentierer vi i alt, hvad vi laver. Det betyder fx, at der er forskellige sværhedsgrader i de opgaver, børnene får, og at der er forskellige forventninger til dit barn, end der er til nogen andre børn afhængigt af fagligt niveau. 

Bevægelse og kreativitet i undervisningen 

Dit barn vil i løbet af en skoledag – og en lektion - veksle mellem mange forskellige arbejdsformer. Det er med til at sikre den bedste læring for dit barn. Langt de fleste børn lærer gennem fysiske oplevelser – gerne med hænder og krop. Det er én af grundene til, at vi særligt i de første år af skoletiden har masser af bevægelsesaktiviteter i undervisningen – udover naturligvis de ugentlige idrætstimer. Dit barn vil også opleve, at opgaver og aktiviteter appellerer til forskellige læringsstile for at sikre, at vi når omkring alle børns forskellige behov. Derudover er der rig mulighed for at dit barn udfolder sig kreativt i undervisningen, hvor vi digter, laver drama, bygger ting og sager, synger og spiller musik.  

Samarbejde på årgangen 

Holme Skole er en overskuelig størrelse for dit barn, hvor der typisk er to klasser på en årgang. Vi gør meget ud af – lige fra 1. klasse – at de to klasser på en årgang lærer hinanden at kende. Dit barn opnår derfor hurtigt en ‘årgangs-fællesskabsfølelse’, hvilket blandt andet betyder, at der er flere gode legekammerater at lege med, end hvis klassen er barnets eneste sociale udgangspunkt.  

Det sker blandt andet gennem holddannelse på tværs af klasserne, for at udfordre og ramme børnenes faglige niveau bedst muligt. Det kan fx være at vi i løbet af et emne deler klasserne efter køn. Holddannelse (i op til fire hold) sker primært i dansk og matematik 1-2 timer om ugen – typisk cirka 20 uger om året. Det er skolens erfaring, at holddeling er med til at hæve børnenes faglige niveau.  

Generelt kommer dit barn til at arbejde meget emnebaseret, hvor det ud over at træne færdigheder også øver sig i at analysere, argumentere og diskutere. Et emne kan fx være ‘rummet’, ‘Ole Lund Kirkegård’ eller ‘Vitello’.  

Vi arbejder systematisk med at sikre dit barns faglige udvikling 

Hvert år holder lærerteamet, ledelsen og de faglige vejleder to læringskonferencer på alle klassetrin. På konferencerne drøfter de elevernes progression i fagene. Det sker ud fra data som tests, observationer fra hverdagen og elevsamtaler. På konferencerne planlægger de fagprofessionelle, som arbejder med dit barn og dets klasse hver dag, hvilke indsatser, der skal til for at sikre den fortsatte faglige udvikling på hver årgang, i hver klasse og i sidste ende hos dit barn.  

Tidlig indsats i læsning  

På hele skolen er der hver dag læsning for alle børn fra kl. 8.00-8.15 for at sikre den daglige træning. For læsning er et vigtigt redskab. Derfor gør vi på Holme Skole en solid indsats for at sikre, at dit barn får den rette hjælp til at komme i gang med at læse. Det indebærer, at vores læsevejleder følger børnene tæt og kan derfor på et tidligt tidspunkt finde og hjælpe de børn, der viser tegn på eventuelle vanskeligheder.  

Vores læseindsats i grove træk:  

 • I oktober i 0. klasse får dit barns klasse lavet en sprogscreening, som er obligatorisk i Aarhus Kommune. 
  • Ved udfordringer laves ekstra screening med læsevejlederen og om nødvendigt tilbydes dit barn en ekstra indsats. 
 • I slutningen af 0. klasse tager dit barns klasse en ordblinderisikotest, som viser, om dit barn er godt i gang med læsningen. 
  • Hvis der er ordblinderisiko tilbydes dit barn et læseløft på mindre hold i 1. klasse. 
 • I efteråret i 1. klasse laver dit barns klasse en ordlæseprøve på 5-10 minutter.  
 • I efteråret i 2. klasse tager dit barns klasse en træningsprøve til national læsetest. Så ved de, hvad det er, når de tager den obligatoriske nationale læsetest i foråret i 2. klasse.  
 • Mod slutningen af 2. klasse laver dit barns klasse en staveprøve med læsevejlederen.  
  • Hvis dit barn har få rigtige, laver det yderligere opgaver for at læsevejleder og dansklærer kan vurdere risiko for ordblindhed. Hvis ja, tilbydes VAKS læseløft (Vælg AfKodningsStrategi)i 3. klasse. 
 • I slutningen af 3. klasse og VAKS-forløbet vurderer læsevejleder og lærer i samarbejde med jer som forældre, om der fortsat er brug for en handleplan for dit barns læseudvikling. 
 • I løbet af 4. klasse deltager dit barn i den obligatoriske nationale test i dansk/læsning. 

 

Din rolle som forælder til et barn i indskolingen 

Din rolle som forælder til et barn i 0.-3. klasse handler især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen. Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og kan lære. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene.